Informe sobre l’estat dels barris segons associacions veïnals

Durant l’any 2015 (des del gener fins al setembre), la FAVB va impulsar un procés de consulta a les diverses associacions veïnals de Barcelona sobre l’estat urbanístic dels barris de la ciutat. Aquest procés tenia una naturalesa oberta i es van dissenyar dos tipus de qüestionaris, un amb més grau de detall i un altre més sintètic, que buscava respostes més generals i obertes. Això es va fer per tal d’agilitzar la recollida de dades en un procés metodològic de caràcter qualitatiu.

L’objectiu era que les pròpies associacions arrelades als territoris concrets de Barcelona adaptessin els seus diagnòstics a les formes d’entendre els barris des dels mateixos agents veïnals. No es tractava de compilar dades quantitatives tancades sinó de sistematitzar els anàlisis que ja fan les associacions en una forma més o menys estandarditzada, per facilitar l’anàlisi global de les principals necessitats, problemàtiques i vies de solucions i propostes. En alguns casos les respostes han estat directes i no massa desenvolupades i en d’altres s’han centrat en determinats temes per desenvolupar-los més extensament.

En total van ser consultades 52 associacions veïnals de la ciutat, de les quals més del 90% estan federades a la FAVB. En algunes ocasions els qüestionaris van ser omplerts de manera autònoma i en d’altres algun membre de la FAVB va acompanyar la consulta, donant peu a ampliar les línies traçades als guions dels qüestionaris, aprofundint en els temes que més els hi amoïnaven o que tenien ja molt més treballats. Per districtes, el número d’associacions consultades ha estat distribuït de la següent manera:

Districte Nº d’associacions que han contestat
Ciutat Vella 4
Eixample 4
Sants-Montjuïc 7
Les Corts 5
Sarrià-Sant Gervasi 3
Gràcia 3
Horta-Guinardó 8
Nou Barris 6
Sant Andreu 6
Sant Martí 6

 

Un cop recollides totes les dades es va procedir a un anàlisi qualitatiu de les mateixes, buscant els temes més rellevants remarcats per les pròpies associacions. A partir d’aquí es va estructurar la informació segons 8 grans àmbits: reivindicacions principals, plans urbanístics vigents o pendents, accés veïnal als espais públics, equipaments, mobilitat, accessibilitat a l’habitatge, estat de les àrees industrials i incidència política del veïnatge a les intervencions urbanes. Finalment, es van sistematitzar les diagnosis de les pròpies entitats en aquests 8 àmbits que presentem a l’informe.

Per descarregar l'informe secer pica a sobre de la imatge.

Per descarregar l’informe secer pica a sobre de la imatge.